Nakládání s vodami a ochrana vod

V rámci tohoto odvětví podnikové ekologie jsme schopni poskytnout poradenské a administrativní služby týkající se zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 183/2018 Sb ., 20/2002 Sb., 450/2005 Sb., 216/2011 Sb., 123/2012 Sb. a dalších.

  • Zpracování provozních řádů vodohospodářských děl podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
  • Zpracování havarijních řádů pro nakládání se závadnými látkami podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
  • Zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod, odběry vod ze studní apod.) podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
  • Kontrola nakládání se závadnými látkami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zpracování poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění vod do vod povrchových podle vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, včetně odeslání hlášení do ISPOP - každoročně do 15.2.
  • Zpracování hlášení pro vodní bilanci, včetně odeslání do ISPOP - každoročně do 31.1.
  • Vyhotovení těsnostních zkoušek jímek a nádrží