Těsnostní zkoušky jímek a nádrží

Provádíme zkoušky těsnosti podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., vyhlášky č. 450/2005 Sb. a ČSN 75 0905:2014, a to včetně náhradního způsobu podle 

§ 3a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Naše firma byla v lednu roku 2013 zapsána do seznamu odborně způsobilých osob MŽP - OZO pro provádění těsnostních zkoušek nádrží na závadné látky (seznam).
  • Těsnostní zkoušky se provádějí po 5 letech podle ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcí vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
  • Těsnostní zkoušky jsou prováděny pro všechny závadné látky s výjimkou ropných látek, na nádržích z kovu, plastu, laminátu a betonu
  • Provádíme těsnostní zkoušky podzemních i nadzemních nádrží, na močůvku, hnojůvku, silážní šťávy a pod., dále na chemické látky a směsi (barvy, kyseliny, lepidla atd.)