Ochrana ovzduší

V rámci tohoto odvětví podnikové ekologie jsme schopni poskytnout poradenské a administrativní služby týkající se zákona o ochraně ovzduší 
č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb.

  • Zpracování souhrnných provozních evidencí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících vyhlášek a jejich odeslání do systému ISPOP - každoročně do 30.3.
  • Zpracování odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.
  • Zpracování žádosti o povolení a změny provozu zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb.
  • Zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících vyhlášek - včetně zemědělských zdrojů
  • Zpracování bilance organických rozpouštědel (VOC) podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší