Odpadové hospodářství

V rámci tohoto odvětví podnikové ekologie jsme schopni poskytnout poradenské a administrativní služby týkající se zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 383/2001 Sb., 294/2005 Sb., 352/2005 Sb., 93/2016 Sb, a dalších.

 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Zpracování provozních řádů zařízení ke zneškodňování a využívání odpadů jako jsou autovraky, kovové odpady, biologicky rozložitelné odpady (kompostárny) apod.
 • Zpracování ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů prostřednictvím ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností) - každoročně do 15.2.
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a správa systému SEPNO (Systém Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů)
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů - vyhláška č. 93/2016 Sb.
 • Vedení evidence odpadů na specializovaném softwaru EVI 8 společnosti INISOFT
 • Zpracování žádostí o povolení upuštění od třídění odpadů
 • Označování shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a tvorba identifikačních listů nebezpečného odpadu
 • Zpracování dodatků provozních řádů zdravotnických zařízení týkajících se nakládání s infekčními odpady
 • Zpracovávání podnikových směrnic pro nakládání s odpadem
 • Povinnosti ohlášení přepravy nebezpečných odpadů