Integrované povolení - IPPC

V rámci tohoto odvětví podnikové ekologie jsme schopni poskytnout poradenské a administrativní služby týkající se zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, jeho prováděcí vyhlášky č. 288/2013 Sb. a dalších souvisejících předpisů.

  • Zpracování žádostí o integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  • Zpracování žádostí o změny stávajících povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
  • Zpracování ročních zpráv o plnění podmínek uložených integrovaným povolením v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
  • Zpracování základní zprávy
  • Zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) podle zákona č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, a jeho odeslání do systému ISPOP

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA

  • Nabízíme zpracování základní zprávy ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle zákona o geologických pracích
  • Základní zpráva se zpracovává podle novely zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, zákonem č. 69/2013 Sb.
  • Požadavky na základní zprávu jsou definovány v rámci přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
  • Dalším podkladem je platný METODICKÝ DOKUMENT K PROBLEMATICE ZÁKLADNÍ ZPRÁVY vydaný Ministerstvem životního prostředí dne 16.10.2013

AUDIT

  • Nabízíme zpracování zprávy z kontrolního auditu, kterým se doloží, že základní zprávu není potřeba zpracovávat (podle ust. 2.1. Metodického dokumentu MŽP)