Nakládání s chemickými látkami

V rámci naší poradenské činnosti jsme schopni poskytnout služby týkající se zákona o chemických látkách a chemických směsích č. 350/2011 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 61/2013 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Evropských nařízení REACH a CLP

REACH a CLP

  • REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
  • CLP - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
  • Školení zaměstnanců firmy, ve které nakládají s chemickými látkami, o vlastnostech těchto látek a bezpečném nakládání s nimi
  • Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů
Pravidla podle zákona 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami (směsmi) - pro nakládání se žíravinami a toxickými látkami

Zaštiťování vázané živnosti týkající se nakládání s chemickými látkami
Výkon odpovědného zástupce podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. pro vázané živnosti, kterými jsou např.: Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Informace k těsnostním zkouškám pro nádrže a jímky na chemické látky najdete zde.