Přeprava nebezpečných věcí podle ADR

Poskytujeme pravidelná školení z pozice Bezpečnostního poradce ADR pro příjemce, odesílatele i silniční dopravce nebezpečných věcí 

K vykonávání funkce bezpečnostního poradce ADR je zapotřebí získání mezinárodně platného certifikátu bezpečnostního poradce ADR vydaného Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Naši certifikaci naleznete zde.

Poradenství se v tomto případě provádí v následujících krocích:

  • Vstupní audit
  • Návrh opatření
  • Proškolení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
  • Zpracování vzorů nákladních listů
  • Zpracování roční závěrečné zprávy

Bezpečnostního poradce musí firmy jmenovat na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sbírky mezinárodních smluv doplněné sdělením č. 65/2003 Sb. m.s., a ve znění pozdějších doplňků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), a podle silničního zákona.

Dle výše uvedených předpisů musí být ustanoven bezpečnostní poradce v případě, že podnik provádí silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace - zejména odesílání a často opomíjené balení, nakládku, plnění nebo vykládku nebezpečných věcí (ustanovení č. 1.8.3.1), současně musí jít o přepravu nadlimitního množství nebezpečných věcí.

Dále je požadavek jmenování bezpečnostního poradce ADR zakotven v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě novely pod číslem 175/2002 Sb., ustanovení § 23 písm. j), kde je stanovena povinnost pro odesílatele nebezpečných věcí a dále ustanovení § 23 písm. f), kde je stanovena povinnost dopravce. Současně podle silničního zákona jsou zde stanoveny pokuty za nedodržování dohody ADR (viz § 35 odst. 4) do výše 1 000 000 Kč. Tyto pokuty je možno uložit dopravci nebo odesílateli.